novo novo

Chattanooga Wireless

PRVI BEŽIČNI UREĐAJ ZA ELEKTROTERAPIJU MUSCLE INTELLIGENCE TEHNOLOGIJA

Wireless NMES i TENS TERAPIJA

Ovaj, trenutno najnapredniji elektroterapijski sistem na svetu poseduje mehano-miografski sensor koji beleži mišićne kontrakcije. Pre svake terapije, aparat određuje hronaksiju puštajući impulse različite širine (dužine trajanja) i intenziteta I detektuje pri kom intenzitetu prvi put dolazi do mišićne kontrakcije tj. hronaksije na osnovu čega određuje idealnu širinu stimulacionog impulsa ( reobazu ).

Na taj način možete vršiti stimulaciju minimlanim intenzitetom te je komfor I efikasnost terapije maksimalna.

Ovaj posebno razvijeni elektrostimulacioni impuls je 100% KOMPENZOVANI što znači da ne postoji mogućnost da dođe do opekotina ( za razliku od monofaznih ES oblika ) a takođe omogućuje da idete sa daleko većim intenzitetima što Vam opet omogućuje stimulaciju većeg broja mišićnih vlakana.

Uređaj poseduje 71 program za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju, neurološku rehabilitaciju, rehabilitaciju bolesnika sa srčanim oboljenjima, vaskularne programe, mišićne treninge itd. Pored toga omogućuje da pacijent aktivno učestvuje u procesu rehabilitacije kombinujući volontarne sa električnim kontrakcijama iz aparata I time poveća broj mišićnih vlakana koji učestvuju u izvođenju određenog pokreta.

Takodje poseduje I programe za simultano vežbanje mišića agonista i antagonista.

Još jedna funkcija aparata je Mi-TENS gde kod detonizacije bola koja se bazira na Gate-control teoriji, možete ići sa maksimalnim intenzitetom a da ne napravite mišićnu kontrakciju ( to kontroliše aparat ). I na ovaj način postižete maksimalnu efikanost TENS terapije.

Wireless Profesional ( 366 KB )

 

© Copyright 2009. GALABERN D.O.O.
Design by NormaReclamare